Алсын хараа

НИЙГМИЙН САЙН САЙХАНД ХУВЬ НЭМРЭЭ ОРУУЛЖ, БҮТЭЭЛЧ ОРЧИН, ХӨГЖИХ ИРЭЭДҮЙГ ЦОГЦЛООЖ, ХАМТЫН ХӨГЖЛИЙГ БИЙ БОЛГОХ.